عملکرد شهرداری

فعالیت های انجام شده در دوره سرپرستی آقای مهندس بهرامی در شهرسرداران
فعالیت های انجام شده در دوره سرپرستی آقای مهندس بهرامی درشهرسرداران

فعالیت های انجام شده در دوره سرپرستی آقای مهندس بهرامی در شهرسرداران

کاشت نهال در بلوار ورودی شهر نصب تابلو نامگذاری خیابان ها تعویض نمودن پرچم های بلوارهای ورودی شهر و بلوار پیامبر اعظم (ص)

ادامه مطلب