درباره شهرداری

شهرداری در ایران یک نهاد اجرایی محلی است که زیر نظرشهردار اداره می‌شود. وظیفه این سازمان، پاکیزه نگاهداشتن شهر، جمع‌آوری و حمل زباله شهری، صدور مجوزهای ساخت وساز شهری، دریافت عوارض شهری از شهروندان و همچنین برقراری نظم در شهر و فرماندهی بر نیروهای راهنمایی ورانندگی را بر عهده دارد. شهرداری یک نهاد عمومی و غیردولتی است.

کلید واژه ها: معرفی شهر سرداران سرداران یک شهر در ایران شهرسرداران سرداران شهرداری سرداران