معاونت ها

  • طراحی و تهیه برنامه های کلی شهرداری اعم از اداری، مالی، اجرایی، خدماتی، ‌عمرانی، اقتصادی و غیره در قالب برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت

  • نظارت بر تهیه و تدوین برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت با مشارکت واحدهای ذیربط

  • اقدامات لازم جهت اصلاح ساختار تشکیلاتی شهرداری و واحدهای تابعه

  • اقدامات لازم جهت جهت پویایی شهرداری و سازمانهای وابسته و اصلاح فرآیندهای موجود در آن

  • تهیه و نظارت مستمر بر اجرای بودجه، متمم بودجه سالیانه شهرداری و تطبیق با برنامه های مصوب و سیاست های شهرداری اعم از تقدیم به مراجع تصویب کننده

  • پیگیری امور مربوط به سیستم های اطلاعاتی، نرم افزاری و فن آوری های جدید مرکز و به روز نگهداشتن اطلاعات مربوطه و ارایه خدمات لازم در این خصوص به کلیه حوزه های شهرداری

  • انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق

کلید واژه ها: معاونت شهرداری معاونت شهرداری شهر سرداران معاونت